1.
Barchyna O, Gerashchenko I, Sukhovyeyev V, Smolskyi O, Demchenko A. Synthesis and antioxidant activity of derivatives 4.6-bis- (ethylamine)-2-atsyltiotryazyn-1,3,5. Farm Zh [Internet]. 2019Jul.1 [cited 2022Nov.29];0(2):56-1. Available from: https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/678