Konovalova, E.Yu., T.V. Dzhan, T.K. Shuraeva, S.V. Klimenko, E.P. Koladitch, and Yu.I. Perederiy. “Study of the Content of Polysaccharides in the Fruits of Viburnum Rhytidophyllum Hemsl.”. Farmatsevtychnyi zhurnal0, no. 5 (March 18, 2019): 96-98. Accessed August 12, 2022. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/597.