Kravchenko, V. M., Z. V. Shovkova, I. V. Senyuk, and O. V. Shovkova. “The Study of Lipotropic Action of Extract from Fruit Prunus Domestica «Prunofit» Byanimal Models of Alcoholic Liver Diseases”. Farmatsevtychnyi zhurnal, no. 6 (December 9, 2020): 86-91. Accessed October 5, 2022. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/1151.