Blavatska, O. B., O. M. Zaliska, Y. O. Hrynkiv, and H. O. Sosnovska. “Analysis of Development Dynamics of the Program «Affordable Medicines» in Ukraine and Lviv Region”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2, May 2020, pp. 3-11, doi:10.32352/0367-3057.2.20.01.