Palchevska, T. A., O. P. Baula, V. I. Bessarabov, and PalchevskyіK. V. “Development of Methods of Determination of Technological Houses 3,5-Dinitro- and 3,5-Diaminobenzoics Acids at Synthesis of Sodium amidotrіzоate”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Dec. 2019, pp. 62-69, doi:10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.07.