Steshenko, Y. V., O. V. Mazulin, T. V. Oproshanska, and G. P. Smoylovska. “The Microscopical Investigation of Diagnostic Diseases of Thymus х Citriodorus Var. «Silver Queen» Herbs”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 5, Oct. 2019, pp. 92-98, doi:10.32352/0367-3057.5.19.10.