Karpova, S., and M. Blazheevskiy. “Quantitative Analysis of Phenoxymethylpenicilline by Kinetic Method”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 4, July 2019, pp. 73-77, https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/637.