Konovalova, E., T. Dzhan, T. Shuraeva, S. Klimenko, E. Koladitch, and Y. Perederiy. “Study of the Content of Polysaccharides in the Fruits of Viburnum Rhytidophyllum Hemsl.”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 5, Mar. 2019, pp. 96-98, https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/597.