Kachaniuk, V. V., V. V. Trokhymchuk, and S. Y. Sarychev. “The Development of Technology of Fludeoxyglucose (18F) for Injection, Laboratory Analysis Methods”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 1, Aug. 2018, pp. 51-58, doi:10.32352/0367-3057.1.17.07.