Leonenko, I. I., Y. V. Scrypynets, À. V. Anelchyk, D. I. Aleksandrova, and A. V. Yegorova. “Highly Sensitive Luminescence Determination of Flupirtine Maleate”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 5, Feb. 2019, pp. 76-83, https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/378.