Karbovskyy, V. L., I. A. Shevchuk, O. V. Kurkina, and T. Y. Makovska. “Histological Study of the Drug PEG-Filstim Sub-Acute Toxicity”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 3-4, Aug. 2018, pp. 80-88, doi:10.32352/0367-3057.3-4.17.09.