Romanenko, M. I., M. V. Nazarenko, D. G. Ivanchenko, O. M. Kamyshny, and N. M. Polishchuk. “Synthesis, Physical-Chemical and Biological Properties of 8-Aminoderivatives of 7-Alkyl-3-Methylxanthines”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Sept. 2018, pp. 50-55, doi:10.32352/0367-3057.6.15.01.