Dzyublik, I. V., O. P. Trokhimenko, S. O. Soloviov, V. V. Trokhymchuk, O. L. Bororova, and O. K. Yakovenko. “Efficacy Decametoxin in Vitro for Quick Inactivation of Respiratory Coronavirus”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2, Apr. 2022, pp. 87-101, doi:10.32352/0367-3057.2.22.09.