Kravchenko, V. M., Z. V. Shovkova, I. V. Senyuk, and O. V. Shovkova. “The Study of Lipotropic Action of Extract from Fruit Prunus Domestica «Prunofit» Byanimal Models of Alcoholic Liver Diseases”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6, Dec. 2020, pp. 86-91, doi:10.32352/0367-3057.6.20.09.