[1]
E. Konovalova, T. Dzhan, T. Shuraeva, S. Klimenko, E. Koladitch, and Y. Perederiy, “Study of the content of polysaccharides in the fruits of Viburnum rhytidophyllum hemsl.”, Farm Zh, no. 5, pp. 96-98, Mar. 2019.