[1]
Y. Polishchuk, L. Davtyan, and V. Lakatosh, “Study activity spermicidal gel of gynecology”, Farm Zh, no. 6, pp. 45-48, Mar. 2019.