[1]
V. V. Kachaniuk, V. V. Trokhymchuk, and S. Y. Sarychev, “The development of technology of Fludeoxyglucose (18F) for injection, laboratory analysis methods”, Farm Zh, no. 1, pp. 51-58, Aug. 2018.