[1]
V. M. Kravchenko, Z. V. Shovkova, I. V. Senyuk, and O. V. Shovkova, “The study of lipotropic action of extract from fruit prunus domestica «Prunofit» byanimal models of alcoholic liver diseases”, Farm Zh, no. 6, pp. 86-91, Dec. 2020.