[1]
O. Ruban, Y. Gladukh, and V. Chueshov, “Development of technology of tablets of glucoribin ”, Farm Zh, no. 2, pp. 91-95, Apr. 2009.