Palchevska, T. A., Baula, O. P., Bessarabov, V. I. and PalchevskyіK. V. (2019) “Development of methods of determination of technological houses 3,5-dinitro- and 3,5-diaminobenzoics acids at synthesis of sodium amidotrіzоate”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(6), pp. 62-69. doi: 10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.07.