Burlaka, B. S., Belenichev, I. F. and Gladyshev, V. V. (2019) “Thermogravimetric investigation of a new intranasal gel with noopept”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(6), pp. 54-61. doi: 10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.06.