Soloviov, S. O., Zhuk, S. I., Kondratiuk, V. K., Dziublyk, I. V. and Trokhymchuk, V. V. (2019) “Pharmacoeconomic studies of technologies for prevention of hpv-associated cervical pathologies”, Farmatsevtychnyi zhurnal, (6), pp. 22-32. doi: 10.32352/10.32352/0367-3057.6.19.03.