Steshenko, Y. V., Mazulin, O. V., Oproshanska, T. V. and Smoylovska, G. P. (2019) “The microscopical investigation of diagnostic diseases of Thymus х Citriodorus var. «Silver Queen» herbs”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(5), pp. 92-98. doi: 10.32352/0367-3057.5.19.10.