Kachaniuk, V. V., Trokhymchuk, V. V. and Sarychev, S. Y. (2018) “The development of technology of Fludeoxyglucose (18F) for injection, laboratory analysis methods”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(1), pp. 51-58. doi: 10.32352/0367-3057.1.17.07.