Ubohov, S. H., Trokhymchuk, V. V., Zagoriy, G. V. and Fedorova, L. O. (2019) “Study of the state of readiness of pharmaceutical institutions of Ukraine for implementation of integrated quality systems”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(2), pp. 3-12. doi: 10.32352/0367-3057.2.19.01.