Parchenko, V. V. (2018) “Anticonvulsant activity of 5-(furan-2-yl)-4R1-1,2,4-triazole-3-thione S-derivatives”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(6), pp. 56-60. doi: 10.32352/0367-3057.6.15.02.