Romanenko, M. I., Nazarenko, M. V., Ivanchenko, D. G., Kamyshny, O. M. and Polishchuk, N. M. (2018) “Synthesis, physical-chemical and biological properties of 8-aminoderivatives of 7-alkyl-3-methylxanthines”, Farmatsevtychnyi zhurnal, 0(6), pp. 50-55. doi: 10.32352/0367-3057.6.15.01.