Saliy, O. O., Sachenko, Y. V., Palchevska, T. A. and Strashnyi, V. V. (2022) “Modern ways of doxicycline delivery and prospects of application in pharmacy”, Farmatsevtychnyi zhurnal, (4), pp. 50-61. doi: 10.32352/0367-3057.4.22.06.