Dzyublik, I. V., Trokhimenko, O. P., Soloviov, S. O., Trokhymchuk, V. V., Bororova, O. L. and Yakovenko, O. K. (2022) “Efficacy decametoxin in vitro for quick inactivation of respiratory coronavirus”, Farmatsevtychnyi zhurnal, (2), pp. 87-101. doi: 10.32352/0367-3057.2.22.09.