Kravchenko, V. M., Shovkova, Z. V., Senyuk, I. V. and Shovkova, O. V. (2020) “The study of lipotropic action of extract from fruit prunus domestica «Prunofit» byanimal models of alcoholic liver diseases”, Farmatsevtychnyi zhurnal, (6), pp. 86-91. doi: 10.32352/0367-3057.6.20.09.