Kovalyov, V.N., T.A. Krasnikova, O.V. Gamulya, and V.I. Zelenets. 2009. “Morphologic and Anatomic Research of Grass Galinsogae Parviflorae”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 3 (June), 111-14. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/993.