Havrylyuk, D.Ya., B.S. Zimenkovsky, I.V. Drapak, V.V. Atamanyuk, and R.B. Lesyk. 2020. “Docking and QSAR Analysis of 4-(3,5-Diphenyl-4,5-Dihydro-Pyrazol-L-Yl)-l,3- Thiazol-2(5H)-Ones With Anticancer Activity in Vitro”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6 (July), 69-75. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/897.