Piniazhko, O. B., L. I. Kovtun, O. M. Zaliska, O. M. Oleshchuk, M. V. Leleka, and O. A. Topachevskyi. 2020. “Implementation of Health Technology Assessment at the Stage of Market Access for Pharmaceuticals in Ukraine”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 3 (July), 45-58. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3.20.05.