Blavatska, O. B., O. M. Zaliska, Ya. O. Hrynkiv, and H. O. Sosnovska. 2020. “Analysis of Development Dynamics of the Program «Affordable Medicines» in Ukraine and Lviv Region”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2 (May), 3-11. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.20.01.