Khokhlenkova, N.V., T.G. Yarnykh, M.V. Buryak, and I.V. Trutayev. 2019. “The Rheological Study of the Ointment With Oak Bark Extract”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 5 (October), 80-85. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/734.