Barchyna, O.I., I.V. Gerashchenko, V.V. Sukhovyeyev, O.S. Smolskyi, and A.M. Demchenko. 2019. “Synthesis and Antioxidant Activity of Derivatives 4.6-Bis- (ethylamine)-2-Atsyltiotryazyn-1,3,5”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2 (July), 56-61. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/678.