Parchenko, V.V. 2019. “Antiviral Activity of 1,2,4-Triazolu”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 3 (July), 49-53. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/652.