Karpova, S.P., and M.Ye. Blazheevskiy. 2019. “Quantitative Analysis of Phenoxymethylpenicilline by Kinetic Method”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 4 (July), 73-77. https://pharmj.org.ua/index.php/journal/article/view/637.