Kachaniuk, V. V., V. V. Trokhymchuk, and S. Y. Sarychev. 2018. “The Development of Technology of Fludeoxyglucose (18F) for Injection, Laboratory Analysis Methods”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 1 (August), 51-58. https://doi.org/10.32352/0367-3057.1.17.07.