Ubohov, S. H., V. V. Trokhymchuk, G. V. Zagoriy, and L. O. Fedorova. 2019. “Study of the State of Readiness of Pharmaceutical Institutions of Ukraine for Implementation of Integrated Quality Systems”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2 (May), 3-12. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.19.01.