Vyshnytska, I. V., and V. V. Trokhymchuk. 2018. “Marketing Analysis of Some Groups Antidiabetic Medicines, Presented at Pharmaceutical Market of Ukraine”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 2 (August), 3-11. https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.17.01.