Karbovskyy, V. L., I. A. Shevchuk, O. V. Kurkina, and T. Ye. Makovska. 2018. “Histological Study of the Drug PEG-Filstim Sub-Acute Toxicity”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 3-4 (August), 80-88. https://doi.org/10.32352/0367-3057.3-4.17.09.