Saliy, O. O., Y. V. Sachenko, T. A. Palchevska, and V. V. Strashnyi. 2022. “Modern Ways of Doxicycline Delivery and Prospects of Application in Pharmacy”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 4 (August), 50-61. https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.22.06.