Kravchenko, V. M., Z. V. Shovkova, I. V. Senyuk, and O. V. Shovkova. 2020. “The Study of Lipotropic Action of Extract from Fruit Prunus Domestica «Prunofit» Byanimal Models of Alcoholic Liver Diseases”. Farmatsevtychnyi Zhurnal, no. 6 (December), 86-91. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.09.