REDKINA, E. A.; TKACHENKO, N. O.; GLADISHEV, V. V. Marketing research ukrainian market antiplatelet agents. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3-4, p. 12-15, 14 Aug. 2018.