GRITSENKO, I.; ZUBKOV, V.; PODOLSKY, I. Synthesis, physico-chemical properties and antimicrobial activity of novel 4-arylamino-2-methylquinolines. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 5, p. 70-75, 9 Jul. 2020.