HAVRYLYUK, D.; ZIMENKOVSKY, B.; DRAPAK, I.; ATAMANYUK, V.; LESYK, R. Docking and QSAR analysis of 4-(3,5-diphenyl-4,5-dihydro-pyrazol-l-yl)-l,3- thiazol-2(5H)-ones with anticancer activity in vitro. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 69-75, 9 Jul. 2020.