VEDERNIKOVA, I.; LEVITIN, Y. Synthetic magnetite for farmacy usage. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 3, p. 98-102, 29 Oct. 2019.