GNITKO, I. V.; BERDEI, I. I.; GLADISHEV, V. V.; BURLAKA, B. S. Thermogravimetric investigations of gel shampoo with minoxidil. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 5, p. 64-68, 14 Aug. 2018.