PALCHEVSKA, T. A.; BAULA, O. P.; BESSARABOV, V. I.; PalchevskyіK. V. Development of methods of determination of technological houses 3,5-dinitro- and 3,5-diaminobenzoics acids at synthesis of sodium amidotrіzоate. Farmatsevtychnyi zhurnal, n. 6, p. 62-69, 21 Dec. 2019.